Stanovy Občanského Spolku Kulturně smýšlejících

Občanské sdružení Kulturně smýšlející, IČ: 226 65 021, se sídlem Pražská 9, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násled. NOZ.

I.    Úvodní ustanovení

1/ Název Občanské sdružení Kulturně smýšlejících se s ohledem na § 216 NOZ mění na Občanský spolek Kulturně smýšlejících (dále jen „Spolek“). Název spolku je Občanský spolek Kulturně smýšlejících.

2/ Sídlo Spolku: Pražská 9/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

3/ Oblast působnosti: Česká republika

4/ Občanský spolek Kulturně smýšlejících je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

II. Stanovy

1/ Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

III. Účel Spolku

1/ Účelem Spolku je sdružování občanů se společným zájmem v oblasti zlepšování kulturního klimatu, především rozvíjení společenských aktivit v oblasti kultury a jejich podpora formou získávání finančních prostředků od sponzorů a dárců (v souladu s čl. XI). Účelem Spolku je rovněž realizace či pomoc s realizací uměleckých děl nebo projektů se zaměřením na kulturu.

IV. Hlavní činnost Spolku

1/ Hlavní činnost spolku směřuje k dosažení účelu Spolku tak, jak je popsáno v čl. III odst. 1 těchto Stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2/ Hlavní činnost může být financována zejména z darů a příspěvků, grantů a dotací, členských příspěvků dle čl. XI těchto stanov, a ze zisku z vedlejších činností dle čl. V těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
3/ Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a)    spolupořádání kulturních akcí
b)    zlepšování kulturního klimatu v regionu
c)    vydávání osvětových tiskovin
d)    podpora umělců
e)    udržování odkazu skupiny NH 929 potažmo celého mimopražského undergroundu 70. let 20. století
f)    obnova tradiční lidové tvorby a zvyků (např. loutkové divadlo)
g)    připomínání křesťanských kořenů naší společnosti

V. Vedlejší činnost Spolku

1/ Provozování hlavní činnosti Spolku je spojeno s náklady, z tohoto důvodu může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. IV. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VI. Členství

1/ Členem Spolku může být každá osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami a účelem.

2/ Členství je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k členství proti své vůli.

3/ Členem spolku se stává každá osoba, jejíž členství bylo schváleno výborem Spolku na základě písemné žádosti uchazeče o členství.

4/ Dokladem o členství je kopie schválené písemné žádosti uchazeče, originál je uschován a slouží výhradně k evidenci členů Spolku.

5/ Členství zaniká žádostí o ukončení členství, odvoláním člena členskou schůzí nebo zánikem Spolku. Při hrubém porušení těchto stanov může člena odvolat výbor Spolku.

6/ Povinný členský příspěvek není definován, příspěvky členů jsou dobrovolné.

VII. Práva a povinnosti členů

1/ Členové Spolku mají právo zapojovat se do činnosti Spolku a předkládat návrhy a náměty v souladu s činností Spolku.

2/ Členové Spolku mají právo seznamovat se s činností a hospodařením Spolku prostřednictvím výroční zprávy, která jim bude zasílána po schválení výborem, nejpozději do 31.8. každého roku formou dopisu či elektronicky.

3/ Všichni členové Spolku jsou oprávněni účastnit se členské schůze.

4/ Členové Spolku mají zejména povinnost jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku, dále se aktivně podílet na činnosti Spolku a jsou-li zvoleni, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku.

VIII. Orgány Spolku

1/ Orgány Spolku jsou členská schůze a výbor.

IX. Členská schůze

1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové tohoto Spolku.

2/ Členskou schůzi svolává výbor Spolku, a to nejméně jednou do roka, nebo na základě žádosti aspoň ½ členů Spolku.

3/ Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů Spolku.

4/ Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.

5/ Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 2/3 většina přítomných členů.

6/ Výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi. Zápis spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu Spolku po celou dobu jeho existence. Každý člen Spolku může obdržet kopii zápisu z členské schůze.

7/ Členská schůze:

7.1/ Schvaluje stanovy Spolku a jejich změny a rozhoduje o zániku Spolku.
7.2/ Pokud byl na základě hlasování členské schůze odvolán výbor Spolku, volí nový výbor Spolku.
7.3/ Rozhoduje o odvolání člena výboru, rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku.
7.4/ Projednává a schvaluje návrhy a náměty členů v souvislosti s činností Spolku.

X. Výbor

1/ Výbor je statutárním orgánem Spolku.

2/ Výbor má tři členy, jimiž mohou být pouze fyzické osoby, které jsou bezúhonné a jsou plně svéprávné.

3/ Funkční období výboru je stanoveno na dobu 5 let. Výbor lze odvolat z pravomoci členské schůze. Znovuzvolení člena výboru je možné.

4/ Členové výboru jsou oprávněni jednat jménem Spolku samostatně.

5/ Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové.

6/ Výbor rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dva jeho členové.

7/ O rozhodnutích výboru musí být informováni všichni členové výboru, zejména jedná-li se o manipulaci s finančními zdroji Spolku.

8/ Jednání výboru je veřejné a jsou o něm vyhotovovány zápisy.

9/ Výbor:

9.1/ Svolává nejméně jednou ročně členskou schůzi. Členskou schůzi svolává i na základě žádosti nejméně ½ členů Spolku.
9.2/ Rozhoduje o přijetí či nepřijetí nového člena Spolku.
9.3/ Vyhotovuje výroční zprávu a schvaluje rozpočet.
9.4/ Řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
9.5/ Vybírá z členů výboru osoby, jimž přidělí funkci účetního a webmastra.
9.6/Je odvoláván a volen na základě hlasování členské schůze.

XI. Hospodaření Spolku

1/ Zisk z aktivit Spolku, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) Spolek vynaloží ve prospěch svého účelu.

2/ Příjmy Spolku tvoří zejména:

2.1/ Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
2.2/ Granty a dotace
2.3/ Příjmy z činností při naplňování účelu Spolku
2.4/ Dobrovolné členské příspěvky

3/ Hospodařením Spolku je výborem pověřen člen výboru, který je spolu s výborem Spolku odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví Spolku.

4/ Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem.

5/ Členská schůze je oprávněna hospodaření Spolku kontrolovat, kterýkoliv její člen má právo požádat člena výboru k nahlédnutí do účetních dokladů Spolku.

6/ Výroční zpráva se rozesílá i dárcům a sponzorům Spolku.

XII. Zánik Spolku
1/ Spolek zaniká na základě rozhodnutí členské schůze o dobrovolném rozpuštění, či z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2/ Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3/ Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

4/ Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIII. Závěrečná ustanovení
1/ Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 24.9.2015, jejíž konání bylo potvrzeno zápisem ze dne 24.9.2015.

2/ Znění těchto stanov je účinné ode dne 24.9.2015.