Památkové hodnoty domu čp. 61/I v Chlumci nad Cidlinou

foto zdroj: www.jurajgoga.cz
foto zdroj: www.jurajgoga.cz

Na základě dřívějších článků, včerejší prohlídky domu čp. 61/I a následné schůzky s představiteli města a projektantem jsem se rozhodl sepsat památkové hodnoty domu, který je však bohužel ve špatném technickém stavu. O tom podrobněji hovoří článek kamaráda a web konzultanta Juraje.

http://www.jurajgoga.cz/jungmannova-61i-sandra-chlumec-nad-cidlinou/
foto zdroj: www.jurajgoga.cz

Historicky cenných domů zbylo v Chlumci nad Cidlinou poskrovnu, většina z nich ustoupila moderní architektuře. Dům čp. 61/I se nachází v samotném centru náměstí, téměř uprostřed, naproti farnímu kostelu sv. Voršily. Na architektuře domu se uplatňují různé slohové styly a stavby z různých etap vývoje tohoto urbanistického celku. Městský dům je stylově čistý a díky tomu je jedním z nejcennějších stavení na náměstí. Na stavbě se uplatňují jednotlivé stavební fáze vývoje od sklonku 18. století, je jistou pamětí města.

foto zdroj: www.jurajgoga.cz
foto zdroj: www.jurajgoga.cz

Jako jeden z mála stavebních počinů města Chlumce nad Cidlinou pochází z předklasicistní doby, kterých se na náměstí města dochovaly toliko dva. Městský dům je orientován přímo kolmo k uliční čáře náměstí stejně jako hřeben jeho střechy. Tato situace ukazuje snad na starší (středověké – gotické) základy domu a rozparcelování prostoru náměstí a jeho bezprostředního okolí. Tomu by mohla napovídat situace podsklepení se studnou, tuto hypotézu by však bylo potřeba prověřit formou nedestruktivního SHP. V korpusu zdiva domu jsou umístěny původní špaletové okenní otvory s tradiční kompozicí a skladbou okenních výplní. Jistě bez zajímavosti nejsou ani zadní partie domu s dřevěnou pavlačí a hospodářským zázemím. Zajímavé je zde zejména otevření dřevníků směrem do ulice.

foto zdroj: /jungmannova-61i-sandra-chlumec-nad-cidlinou/
foto zdroj:  www.jurajgoga.cz

Jedná se o prvek, jímž zástavba náměstí plynule přechází v zástavbu uliční, jíž je již přizpůsobeno stavení v severní části dvora. Dále pak jsou zajímavá tři mohutná komínová tělesa s (pro Chlumec veskrze unikátní) ozdobou režných cihel kladených na koso.

Společně s kostelem sv. Voršily a majorátním domem na náměstí, přirozeným centrem města, tvoří trojici patrně nejhodnotnějších staveb v dotčené zóně ochranného pásma chlumeckých KP. Bohužel v současnosti náměstí v Chlumci nad Cidlinou naopak architektonicky poškozuje necitlivě koncipovaná moderní architektura.