zpráva o chlumeckém Liverpoolu

Liverpool

Dne 11. března 2019 jsme požádali Ministerstvo Kultury o vyjádření k „zhodnocení památkových a kulturněhistorických hodnot objektu„. 21. května tohoto roku nám zaměstnanci ministerstva odpověděli. V příloze dopisu byl rozsáhlý text vytvořený odbornou složkou památkové péče České Republiky, tedy Národním památkovým ústavem úop v Josefově. Součástí textu je i výpis hodnotných prvků budovy, kde se uvádí:

  • Hmota a urbanistická situace
  • Fragmenty členění západní fasády
  • Dochované části členění východní fasády
  • Vstupní dveře ze dvora
  • Sloup v bývalé vstupní hale
  • Zachovalé části schodiště a zábradlí
  • Prostory sklepa
  • Deponované a druhotně použité výplně z původních prostor hotelu
  • Hmota a dřevěné konstrukce sýpky

Na jiném místě elaborátu se píše: „Budova hotelu byla výjimečným příkladem nového typu zařízení, které se v českých zemích začalo rozšiřovat ve druhé pol. 19. stol….. Hotel byl dějištěm řady událostí spojených s rodinou Kinských, s místním společenským a spolkovým životem. ….. Historický význam a pozůstatky architektonické kvality hotelu tuto stavbu nesporně řadí mezi památky místního významu. Na jeho fasádu byla městem Chlumec nad Cidlinou v tomto smyslu také instalována informační cedule, jejíž osazení bylo svého času schváleno místní samosprávou. NPÚ se domnívá, že stavba má nárok na zachování, i když již nevyhovuje kriteriím k prohlášení za kulturní památku. Státní památková péče ale v tomto případě nemůže suplovat roli místních orgánů státní správy.“ .

cedule